Ochrona danych

Datenschutzerklärung

Polityka prywatności

Dane osobowe (zwane dalej „danymi”) są przez nas przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości i oferowanych na niej usług.

Zgodnie z art. 4 nr 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej zwanego wyłącznie „GDPR”), „przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Za pomocą poniższego oświadczenia o ochronie danych osobowych informujemy Państwa w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych.

Nasze oświadczenie o ochronie danych ma następującą strukturę:

I. Informacje o nas jako podmiocie odpowiedzialnym
II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą
III. Informacje dotyczące przetwarzania danych

I. Informacje o nas jako stronie odpowiedzialnej

Podmiotem odpowiedzialnym za tę stronę internetową w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Ewa Zieba
Postfach 21 03 11
10503 Berlin
Deutschland

Email: Info@berlinomania.pl
Telefon: +49 157 744 253 88

Inspektorem ochrony danych u dostawcy jest:

Ewa Zieba

II. Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych opisanym bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo do

  • do potwierdzenia, czy przetwarzane są ich dane, do informacji na temat przetwarzanych danych, do dalszych informacji na temat przetwarzania danych oraz do kopii danych (por. również art. 15 DSGVO);
  • korekta lub uzupełnienie nieprawidłowych lub niekompletnych danych (por. również art. 16 DSGVO);
  • natychmiastowe usunięcie dotyczących ich danych (por. również art. 17 GDPR), lub alternatywnie, o ile dalsze przetwarzanie jest konieczne zgodnie z art. 17 ust. 3 GDPR, ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR;
  • do otrzymywania dotyczących ich i przekazanych przez nich danych oraz do przekazywania tych danych innym dostawcom/ administratorom (por. również art. 20 DSGVO);
  • złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważają, że dotyczące ich dane są przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (por. również art. 77 GDPR).

Ponadto usługodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dane zostały udostępnione przez usługodawcę, o korekcie lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 16, 17 (1), 18 DSGVO. Jednakże obowiązek ten nie istnieje, o ile powiadomienie to jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Niezależnie od powyższego, użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

Podobnie, zgodnie z art. 21 DSGVO, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu dotyczących ich danych, o ile dane te są przetwarzane przez dostawcę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W szczególności dopuszczalny jest sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego.

III. Informacje dotyczące przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko ustanie cel ich przechowywania, usunięcie danych nie będzie stało w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie ich przechowywania, a poniżej nie podano żadnych innych informacji na temat poszczególnych procedur przetwarzania.

Dane serwera

Z przyczyn technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej obecności w Internecie, dane są przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej. Te tak zwane pliki serwera zawierają typ i wersję Państwa przeglądarki internetowej, system operacyjny, stronę internetową, z której uzyskali Państwo dostęp do naszej strony internetowej (URL), którą Państwo odwiedzili, datę i godzinę dostępu, jak również adres IP połączenia internetowego, z którego korzystano z naszej strony internetowej.

Zebrane w ten sposób dane są przechowywane tymczasowo, ale nie razem z innymi danymi o Tobie.

Przechowywanie danych odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w poprawie stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej.

Dane zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach, chyba że konieczne będzie ich dalsze przechowywanie dla celów dowodowych. W przeciwnym razie dane są zwolnione z obowiązku usunięcia w całości lub w części do czasu ostatecznego wyjaśnienia zdarzenia.

Cookies

a) Pliki cookie sesji / sesyjne pliki cookie

W naszej działalności internetowej używamy tzw. plików cookie. Cookies to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania danych, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym przez używaną przez Państwa przeglądarkę internetową. Dzięki tym plikom cookie pewne informacje o użytkowniku, takie jak dane dotyczące przeglądarki, lokalizacji lub adres IP, są przetwarzane w indywidualnym zakresie.

Dzięki takiemu przetwarzaniu nasza strona internetowa staje się bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna, ponieważ przetwarzanie to umożliwia na przykład odtwarzanie naszej strony internetowej w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka na zakupy.

Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, o ile te dane cookies są przetwarzane w celu zainicjowania lub wykonania umowy.

Jeżeli przetwarzanie danych nie służy do zainicjowania lub wykonania umowy, nasz uzasadniony interes polega na poprawie funkcjonalności naszej strony internetowej. W tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Te pliki cookie sesji są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

b) Pliki cookie osób trzecich

W stosownych przypadkach na naszej stronie internetowej wykorzystywane są również pliki cookie firm partnerskich, z którymi współpracujemy w celach reklamowych, analitycznych lub w celu zapewnienia funkcjonalności naszej strony internetowej.
Szczegóły na ten temat, w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania takich plików cookie osób trzecich, można znaleźć w następujących informacjach.

c) Możliwość usunięcia

Możesz zapobiec lub ograniczyć instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W każdej chwili można również usunąć już zapisane pliki cookie. Wymagane do tego kroki i środki zależą jednak od konkretnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz. W razie jakichkolwiek pytań należy skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej albo skontaktować się z jej producentem lub obsługą techniczną. W przypadku tzw. plików cookie typu Flash nie można jednak zapobiec ich przetwarzaniu poprzez ustawienia przeglądarki. Zamiast tego musisz zmienić ustawienia swojego odtwarzacza Flash. Kroki i środki wymagane do tego celu zależą również od konkretnego odtwarzacza Flash, którego używasz. W razie jakichkolwiek pytań, proszę również skorzystać z funkcji pomocy lub dokumentacji odtwarzacza Flash lub skontaktować się z obsługą klienta,

Jeśli jednak uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą mogły być w pełni wykorzystane.

Prośby o kontakt / możliwość kontaktu

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie – bez ich podania nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytanie, a co najwyżej w ograniczonym zakresie.

Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Państwa dane zostaną usunięte, jeżeli na Państwa zapytanie zostanie udzielona jednoznaczna odpowiedź, a usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania danych, np. w przypadku późniejszego przetwarzania umowy.

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics. Jest to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwana dalej „Google”.

Usługa Google Analytics jest wykorzystywana do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej.

Informacje dotyczące użytkowania i użytkownika, takie jak adres IP, lokalizacja, czas lub częstotliwość odwiedzin na naszej stronie internetowej, są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Korzystamy jednak z Google Analytics z tzw. funkcją anonimizacji. Funkcja ta umożliwia Google skrócenie adresu IP w obrębie UE lub EOG.

Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google do oceny wizyt na naszej stronie internetowej oraz czynności z niej wynikających. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i korzystania z Internetu.

 

Google oświadcza, że nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi. Ponadto Google zapisuje adres IP użytkownika pod adresem

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Google udostępnia Państwu dalsze informacje na temat prawa ochrony danych, np. o możliwościach zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Ponadto, Google oferuje na

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

oferuje tak zwany dodatek dezaktywacyjny wraz z dalszymi informacjami na ten temat. Dodatek ten może być zainstalowany w zwykłych przeglądarkach internetowych i oferuje Państwu dalszą kontrolę nad danymi, które Google zbiera, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dodatek ten informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że informacje o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej nie powinny być przekazywane do Google Analytics. Nie zapobiega to jednak przekazywaniu informacji do nas lub do innych usług analizy internetowej. Czy i jakie inne usługi analizy internetowej są przez nas wykorzystywane, dowiedzą się Państwo oczywiście również z niniejszej polityki prywatności.

Google reCAPTCHA

Używamy Google reCAPTCHA na naszej stronie internetowej, aby sprawdzić i zapobiec interakcji na naszej stronie internetowej przez automatyczny dostęp, np. przez tzw. boty. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej „Google”.

Dzięki tej usłudze Google może ustalić, z jakiej strony internetowej wysyłane jest zapytanie oraz z jakiego adresu IP użytkownik korzysta z tzw. pola wprowadzania danych reCAPTCHA. Oprócz adresu IP użytkownika, Google może zbierać również inne informacje, które są niezbędne do oferowania i gwarantowania tej usługi.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w bezpieczeństwie naszej strony internetowej, jak również w obronie przed niepożądanym, automatycznym dostępem w formie spamu lub podobnym.

Google oferuje pod

https://policies.google.com/privacy

w celu uzyskania dalszych informacji na temat ogólnego postępowania z danymi użytkownika.

Google Fonts

Na naszej stronie internetowej używamy Google Fonts do wyświetlania zewnętrznych czcionek. Jest to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej „Google”.

Aby umożliwić wyświetlanie określonych czcionek na naszej stronie internetowej, przy wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.

Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej.

Poprzez połączenie z Google można ustalić, z jakiej strony internetowej zostało wysłane Państwa zapytanie i na jaki adres IP ma zostać przesłane wyświetlenie czcionki.
Google oferuje pod

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

w celu uzyskania dalszych informacji, w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

FontAwesome

W celu wyświetlania czcionek i elementów wizualnych naszej strony internetowej, używamy zewnętrznych czcionek FontAwesome. FontAwesome jest usługą świadczoną przez firmę

Fonticons Inc, 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA, zwana dalej „FontAwesome”.

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerem FontAwesome w USA w celu umożliwienia i aktualizacji wyświetlania czcionek i elementów wizualnych.

Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej.

Poprzez połączenie z serwerem FontAwesome ustanowione w momencie wywołania naszej obecności w Internecie, FontAwesome może określić, z jakiej strony zostało wysłane żądanie i na jaki adres IP ma zostać przesłane wyświetlenie czcionki.

FontAwesome oferuje na

https://fontawesome.com/privacy

w celu uzyskania dalszych informacji, w szczególności na temat sposobów zapobiegania wykorzystywaniu danych.

CloudFlare

Aby zabezpieczyć naszą obecność w Internecie i zoptymalizować czas ładowania, korzystamy z usługi CloudFlare jako tak zwanej sieci CDN (Content Delivery Network). Jest to usługa świadczona przez firmę Cloudflare Inc, 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, USA, zwaną dalej „CloudFlare”.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w bezpiecznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej i jej optymalizacji.

Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje żądania są kierowane przez serwer CloudFlare. W tym procesie zbierane są statystyczne dane dostępowe dotyczące wizyty na naszej stronie internetowej, a plik cookie jest zapisywany przez CloudFlare na urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem jego przeglądarki internetowej. Dane dostępowe obejmują

– Twój adres IP,

– strony internetowej (stron internetowych) naszej witryny, do których użytkownik uzyskał dostęp,

– typ i wersję używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej,

– używanego systemu operacyjnego,

– stronę internetową, z której weszli Państwo na naszą stronę internetową (referrer URL),

– długość czasu spędzonego przez użytkownika na naszej stronie internetowej, oraz

– częstotliwość odwiedzania naszej strony internetowej.

Dane te są wykorzystywane przez CloudFlare w celu analizy statystycznej dostępu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji strony.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na takie przetwarzanie, mają Państwo możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce internetowej. Szczegóły na ten temat można znaleźć powyżej w punkcie „Cookies”.

Odwiedź CloudFlare

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych oraz na temat swoich praw i możliwości ochrony prywatności.

CDN jQuery

W celu optymalizacji szybkości pobierania, wyglądu i prezentacji treści naszej strony internetowej na różnych urządzeniach końcowych, korzystamy z usługi

jQuery CDN, sieć dostarczania treści („CDN”). Jest to usługa Fundacji jQuery, zwanej dalej tylko „jQuery”. jQuery jest dystrybuowana dla JS Foundation za pośrednictwem StackPath CDN.

W celu szybkiego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, serwis korzysta z tzw. bibliotek JavaScript. W tym celu odpowiednie pliki są ładowane z serwera CDN, o ile nie są już dostępne w pamięci podręcznej przeglądarki z powodu wizyty na innej stronie internetowej. W przypadku połączenia z serwerem CDN, zapisywany jest Twój adres IP. Nie można wykluczyć, że połączenie zostało nawiązane z serwerem znajdującym się poza UE.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na przyspieszeniu czasu ładowania naszej strony internetowej oraz na jej optymalizacji.

Aby całkowicie uniemożliwić wykonanie kodu Java Script jQuery, można zainstalować tzw. bloker Java Script, np. noscript.net lub ghostery.com. Jeśli jednak uniemożliwią Państwo lub ograniczą wykonanie kodu Java Script, może to z przyczyn technicznych oznaczać, że nie wszystkie treści i funkcje naszej strony internetowej będą dostępne.

Datenschutzerklärung

Personenbezogene Daten (nachfolgend zumeist nur „Daten” genannt) werden von uns nur im Rahmen der Erforderlichkeit sowie zum Zwecke der Bereitstellung eines funktionsfähigen und nutzerfreundlichen Internetauftritts, inklusive seiner Inhalte und der dort angebotenen Leistungen, verarbeitet.

Gemäß Art. 4 Ziffer 1. der Verordnung (EU) 2016/679, also der Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend nur „DSGVO” genannt), gilt als „Verarbeitung” jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren wir Sie insbesondere über Art, Umfang, Zweck, Dauer und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit wir entweder allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung entscheiden. Zudem informieren wir Sie nachfolgend über die von uns zu Optimierungszwecken sowie zur Steigerung der Nutzungsqualität eingesetzten Fremdkomponenten, soweit hierdurch Dritte Daten in wiederum eigener Verantwortung verarbeiten.

Unsere Datenschutzerklärung ist wie folgt gegliedert:

I. Informationen über uns als Verantwortliche
II. Rechte der Nutzer und Betroffenen
III. Informationen zur Datenverarbeitung

I. Informationen über uns als Verantwortliche

Verantwortlicher Anbieter dieses Internetauftritts im datenschutzrechtlichen Sinne ist:

Ewa Zieba
Postfach 21 03 11
10503 Berlin
Deutschland

Email: Info@berlinomania.pl
Phone: +49 157 744 253 88

Datenschutzbeauftragte/r beim Anbieter ist:

Ewa Zieba

II. Rechte der Nutzer und Betroffenen

Mit Blick auf die nachfolgend noch näher beschriebene Datenverarbeitung haben die Nutzer und Betroffenen das Recht

  • auf Bestätigung, ob sie betreffende Daten verarbeitet werden, auf Auskunft über die verarbeiteten Daten, auf weitere Informationen über die Datenverarbeitung sowie auf Kopien der Daten (vgl. auch Art. 15 DSGVO);
  • auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten (vgl. auch Art. 16 DSGVO);
  • auf unverzügliche Löschung der sie betreffenden Daten (vgl. auch Art. 17 DSGVO), oder, alternativ, soweit eine weitere Verarbeitung gemäß Art. 17 Abs. 3 DSGVO erforderlich ist, auf Einschränkung der Verarbeitung nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO;
  • auf Erhalt der sie betreffenden und von ihnen bereitgestellten Daten und auf Übermittlung dieser Daten an andere Anbieter/Verantwortliche (vgl. auch Art. 20 DSGVO);
  • auf Beschwerde gegenüber der Aufsichtsbehörde, sofern sie der Ansicht sind, dass die sie betreffenden Daten durch den Anbieter unter Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verarbeitet werden (vgl. auch Art. 77 DSGVO).

Darüber hinaus ist der Anbieter dazu verpflichtet, alle Empfänger, denen gegenüber Daten durch den Anbieter offengelegt worden sind, über jedwede Berichtigung oder Löschung von Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung, die aufgrund der Artikel 16, 17 Abs. 1, 18 DSGVO erfolgt, zu unterrichten. Diese Verpflichtung besteht jedoch nicht, soweit diese Mitteilung unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist. Unbeschadet dessen hat der Nutzer ein Recht auf Auskunft über diese Empfänger.

Ebenfalls haben die Nutzer und Betroffenen nach Art. 21 DSGVO das Recht auf Widerspruch gegen die künftige Verarbeitung der sie betreffenden Daten, sofern die Daten durch den Anbieter nach Maßgabe von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO verarbeitet werden. Insbesondere ist ein Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung statthaft.

III. Informationen zur Datenverarbeitung

Ihre bei Nutzung unseres Internetauftritts verarbeiteten Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt, der Löschung der Daten keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen und nachfolgend keine anderslautenden Angaben zu einzelnen Verarbeitungsverfahren gemacht werden.

Serverdaten

Aus technischen Gründen, insbesondere zur Gewährleistung eines sicheren und stabilen Internetauftritts, werden Daten durch Ihren Internet-Browser an uns bzw. an unseren Webspace-Provider übermittelt. Mit diesen sog. Server-Logfiles werden u.a. Typ und Version Ihres Internetbrowsers, das Betriebssystem, die Website, von der aus Sie auf unseren Internetauftritt gewechselt haben (Referrer URL), die Website(s) unseres Internetauftritts, die Sie besuchen, Datum und Uhrzeit des jeweiligen Zugriffs sowie die IP-Adresse des Internetanschlusses, von dem aus die Nutzung unseres Internetauftritts erfolgt, erhoben.

Diese so erhobenen Daten werden vorrübergehend gespeichert, dies jedoch nicht gemeinsam mit anderen Daten von Ihnen.

Diese Speicherung erfolgt auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Verbesserung, Stabilität, Funktionalität und Sicherheit unseres Internetauftritts.

Die Daten werden spätestens nach sieben Tage wieder gelöscht, soweit keine weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist. Andernfalls sind die Daten bis zur endgültigen Klärung eines Vorfalls ganz oder teilweise von der Löschung ausgenommen.

Cookies

a) Sitzungs-Cookies/Session-Cookies

Wir verwenden mit unserem Internetauftritt sog. Cookies. Cookies sind kleine Textdateien oder andere Speichertechnologien, die durch den von Ihnen eingesetzten Internet-Browser auf Ihrem Endgerät ablegt und gespeichert werden. Durch diese Cookies werden im individuellen Umfang bestimmte Informationen von Ihnen, wie beispielsweise Ihre Browser- oder Standortdaten oder Ihre IP-Adresse, verarbeitet.

Durch diese Verarbeitung wird unser Internetauftritt benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer, da die Verarbeitung bspw. die Wiedergabe unseres Internetauftritts in unterschiedlichen Sprachen oder das Angebot einer Warenkorbfunktion ermöglicht.

Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit b.) DSGVO, sofern diese Cookies Daten zur Vertragsanbahnung oder Vertragsabwicklung verarbeitet werden.

Falls die Verarbeitung nicht der Vertragsanbahnung oder Vertragsabwicklung dient, liegt unser berechtigtes Interesse in der Verbesserung der Funktionalität unseres Internetauftritts. Rechtsgrundlage ist in dann Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Mit Schließen Ihres Internet-Browsers werden diese Session-Cookies gelöscht.

b) Drittanbieter-Cookies

Gegebenenfalls werden mit unserem Internetauftritt auch Cookies von Partnerunternehmen, mit denen wir zum Zwecke der Werbung, der Analyse oder der Funktionalitäten unseres Internetauftritts zusammenarbeiten, verwendet.

Die Einzelheiten hierzu, insbesondere zu den Zwecken und den Rechtsgrundlagen der Verarbeitung solcher Drittanbieter-Cookies, entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Informationen.

c) Beseitigungsmöglichkeit

Sie können die Installation der Cookies durch eine Einstellung Ihres Internet-Browsers verhindern oder einschränken. Ebenfalls können Sie bereits gespeicherte Cookies jederzeit löschen. Die hierfür erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen jedoch von Ihrem konkret genutzten Internet-Browser ab. Bei Fragen benutzen Sie daher bitte die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres Internet-Browsers oder wenden sich an dessen Hersteller bzw. Support. Bei sog. Flash-Cookies kann die Verarbeitung allerdings nicht über die Einstellungen des Browsers unterbunden werden. Stattdessen müssen Sie insoweit die Einstellung Ihres Flash-Players ändern. Auch die hierfür erforderlichen Schritte und Maßnahmen hängen von Ihrem konkret genutzten Flash-Player ab. Bei Fragen benutzen Sie daher bitte ebenso die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres Flash-Players oder wenden sich an den Hersteller bzw. Benutzer-Support.

Sollten Sie die Installation der Cookies verhindern oder einschränken, kann dies allerdings dazu führen, dass nicht sämtliche Funktionen unseres Internetauftritts vollumfänglich nutzbar sind.

Kontaktanfragen / Kontaktmöglichkeit

Sofern Sie per Kontaktformular oder E-Mail mit uns in Kontakt treten, werden die dabei von Ihnen angegebenen Daten zur Bearbeitung Ihrer Anfrage genutzt. Die Angabe der Daten ist zur Bearbeitung und Beantwortung Ihre Anfrage erforderlich – ohne deren Bereitstellung können wir Ihre Anfrage nicht oder allenfalls eingeschränkt beantworten.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Ihre Daten werden gelöscht, sofern Ihre Anfrage abschließend beantwortet worden ist und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, wie bspw. bei einer sich etwaig anschließenden Vertragsabwicklung.

Google Analytics

In unserem Internetauftritt setzen wir Google Analytics ein. Hierbei handelt es sich um einen Webanalysedienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend nur „Google” genannt.

Der Dienst Google Analytics dient zur Analyse des Nutzungsverhaltens unseres Internetauftritts. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

Nutzungs- und nutzerbezogene Informationen, wie bspw. IP-Adresse, Ort, Zeit oder Häufigkeit des Besuchs unseres Internetauftritts, werden dabei an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Allerdings nutzen wir Google Analytics mit der sog. Anonymisierungsfunktion. Durch diese Funktion kürzt Google die IP-Adresse schon innerhalb der EU bzw. des EWR.

Die so erhobenen Daten werden wiederum von Google genutzt, um uns eine Auswertung über den Besuch unseres Internetauftritts sowie über die dortigen Nutzungsaktivitäten zur Verfügung zu stellen. Auch können diese Daten genutzt werden, um weitere Dienstleistungen zu erbringen, die mit der Nutzung unseres Internetauftritts und der Nutzung des Internets zusammenhängen.

Google gibt an, Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten zu verbinden. Zudem hält Google unter

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

weitere datenschutzrechtliche Informationen für Sie bereit, so bspw. auch zu den Möglichkeiten, die Datennutzung zu unterbinden.

Zudem bietet Google unter

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

ein sog. Deaktivierungs-Add-on nebst weiteren Informationen hierzu an. Dieses Add-on lässt sich mit den gängigen Internet-Browsern installieren und bietet Ihnen weitergehende Kontrollmöglichkeit über die Daten, die Google bei Aufruf unseres Internetauftritts erfasst. Dabei teilt das Add-on dem JavaScript (ga.js) von Google Analytics mit, dass Informationen zum Besuch unseres Internetauftritts nicht an Google Analytics übermittelt werden sollen. Dies verhindert aber nicht, dass Informationen an uns oder an andere Webanalysedienste übermittelt werden. Ob und welche weiteren Webanalysedienste von uns eingesetzt werden, erfahren Sie natürlich ebenfalls in dieser Datenschutzerklärung.

Google reCAPTCHA

In unserem Internetauftritt setzen wir Google reCAPTCHA zur Überprüfung und Vermeidung von Interaktionen auf unserer Internetseite durch automatisierte Zugriffe, bspw. durch sog. Bots, ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend nur „Google” genannt.

Durch diesen Dienst kann Google ermitteln, von welcher Webseite eine Anfrage gesendet wird sowie von welcher IP-Adresse aus Sie die sog. reCAPTCHA-Eingabebox verwenden. Neben Ihrer IP-Adresse werden womöglich noch weitere Informationen durch Google erfasst, die für das Angebot und die Gewährleistung dieses Dienstes notwendig sind.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Sicherheit unseres Internetauftritts sowie in der Abwehr unerwünschter, automatisierter Zugriffe in Form von Spam o.ä..

Google bietet unter

https://policies.google.com/privacy

weitergehende Informationen zu dem allgemeinen Umgang mit Ihren Nutzerdaten an.

Google Fonts

In unserem Internetauftritt setzen wir Google Fonts zur Darstellung externer Schriftarten ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend nur „Google” genannt.

Um die Darstellung bestimmter Schriften in unserem Internetauftritt zu ermöglichen, wird bei Aufruf unseres Internetauftritts eine Verbindung zu dem Google-Server in den USA aufgebaut.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

Durch die bei Aufruf unseres Internetauftritts hergestellte Verbindung zu Google kann Google ermitteln, von welcher Website Ihre Anfrage gesendet worden ist und an welche IP-Adresse die Darstellung der Schrift zu übermitteln ist.

Google bietet unter

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

weitere Informationen an und zwar insbesondere zu den Möglichkeiten der Unterbindung der Datennutzung.

FontAwesome

Um Schriften und visuelle Elemente unseres Internetauftritts darstellen zu können, setzen wir die externen Schriftarten von FontAwesome ein. Bei FontAwesome handelt es sich um einen Dienst der

Fonticons Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA, nachfolgend nur „FontAwesome” genannt.

Bei dem Aufruf unseres Internetauftritts wird eine Verbindung zum Server von FontAwesome in den USA aufgebaut, um so die Darstellung von Schriften und visuellen Elemente zu ermöglichen und zu aktualisieren.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Internetauftritts.

Durch die bei Aufruf unseres Internetauftritts hergestellte Verbindung zum Server von FontAwesome kann FontAwesome ermitteln, von welcher Website Ihre Anfrage gesendet worden ist und an welche IP-Adresse die Darstellung der Schrift zu übermitteln ist.

FontAwesome bietet unter

https://fontawesome.com/privacy

weitere Informationen an und zwar insbesondere zu den Möglichkeiten der Unterbindung der Datennutzung.

CloudFlare

Zur Absicherung unseres Internetauftritts sowie zur Optimierung der Ladezeiten setzen wir den Dienst CloudFlare als sog. CDN (Content-Delivery-Network) ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Cloudflare Inc., 101 Townsend Street, San Francisco, California 94107, USA, nachfolgend nur „CloudFlare” genannt.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in dem sicheren Betrieb unseres Internetauftritts sowie in dessen Optimierung.

Sofern Sie unseren Internetauftritt aufrufen, werden Ihre Anfragen über den Server von CloudFlare geleitet. Hierbei werden statistische Zugriffsdaten über den Besuch unseres Internetauftritts erhoben und durch CloudFlare ein Cookie über Ihren Internet-Browser auf Ihrem Endgerät gespeichert. Zu den Zugriffsdaten zählen

– Ihre IP-Adresse,

– die von Ihnen aufgerufene(n) Internetseite(n) unseres Internetauftritts,

– Typ und Version des von Ihnen genutzten Internet – Browsers,

– das von Ihnen genutzte Betriebssystem,

– die Internetseite, von der sie auf unseren Internetauftritt gewechselt haben (Referrer- URL),

– Ihre Verweildauer auf unserem Internetauftritt und

– die Häufigkeit des Aufrufs unserer Internetseiten.

Die Daten werden durch CloudFlare zum Zwecke statistischer Auswertungen der Zugriffe sowie zur Sicherheit und Optimierung des Angebots verwendet.

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Cookies durch die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet-Browser zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter dem Punkt „Cookies”.

CloudFlare bietet unter

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten sowie zu Ihren Rechten und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre an.

jQuery CDN

Zur Optimierung der Abrufgeschwindigkeit, der Gestaltung und Darstellung der Inhalte unseres Internetauftritts auf unterschiedlichen Endgeräten setzen wir in unserem Internetauftritt den Dienst

jQuery CDN, ein Content Delivery Network („CDN”), ein. Hierbei handelt es sich um einen Dienst der jQuery Foundation, nachfolgend nur „jQuery” genannt. jQuery wird für die JS Foundation über das StackPath CDN verteilt.

Um die Inhalte unseres Internetauftritts schnell ausliefern zu können, greift der Dienst auf sog. JavaScript-Bibliotheken zurück. Dabei werden entsprechende Dateien von dem CDN-Server geladen, soweit sie nicht schon durch einen Besuch eines anderen Internetauftritts in Ihrem Browser-Cache vorhanden sind. Im Falle der Verbindung zu dem CDN-Server wird Ihre IP-Adresse erfasst. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Verbindung zu einem Server außerhalb der EU erfolgt.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Beschleunigung der Ladezeiten unseres Internetauftritts sowie in dessen Optimierung.

Um die Ausführung des Java-Script-Codes von jQuery insgesamt zu verhindern, können Sie einen sog. Java-Script-Blocker installieren, wie bspw. noscript.net oder ghostery.com. Sollten Sie die Ausführung des Java-Script-Codes verhindern oder einschränken, kann dies aus technischen Gründen allerdings dazu führen, dass womöglich nicht sämtliche Inhalte und Funktionen unseres Internetauftritts verfügbar sind.